Vi informerar om tjänster

HarAnvänder

Vi har system/rutiner för hur vi informerar de som använder tjänsten om vad de kan förvänta sig.

Avtal/uppdrag finns i möjligaste mån allmänt tillgängliga.

Vi har system/rutiner för hur vi informerar de som använder tjänsten om resultatet av uppföljningen.

Vi har system/rutiner för hur vi informerar invånarna om resultatet av uppföljningen.

Vi har rutiner för hur vi informerar utförarna om resultaten av uppföljningen.

Resultaten av uppföljningarna är jämförbart redovisade.

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Sektionen för demokrati och styrning

Verktyget levererat av