Vi förebygger ekonomiska oegentligheter

HarAnvänder

Vi har rutiner för att kontrollera att det är seriösa utförare som levererar tjänsterna.

Vi har system/rutiner för att följa upp att företag betalar skatter och avgifter.

Vi har system/rutiner för fakturahantering.

Vi har system/rutiner för att säkra att rätt ersättning betalas till utföraren.

Vi har analyserat var risker för ekonomiska oegentligheter ligger i ersättningssystem och betalningsrutiner.

Vi har system/rutiner för att motverka mutor och jäv.

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Sektionen för demokrati och styrning

Verktyget levererat av